Skip to main content

 

Verkoper:

Nooitmeermaaien.nl

Ziekerstraat 138, 6511 LL NIJMEGEN
+31 6 44 376 777

info@nooitmeermaaien.nl

www.nooitmeermaaien.nl
KvK nummer: 09154367
Btw nummer: NL8198.93.092.B01

Nooitmeermaaien. nl is een handelsnaam van Van Helden Fashion VOF

Koper:

de wederpartij van de verkoper, niet zijnde consument, de klant en de opdrachtgever

Contract:

de overeenkomst tussen koper en verkoper

Artikel 1. Relevantie

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, geleverd door de verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn met name ook van toepassing op de overeenkomsten die we zijn aangegaan voor de levering van goederen aan onze koper.
 2. Wanneer in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de term “koper” wordt gebruikt, verwijst dit naar elke persoon of rechtspersoon die een contract met ons heeft gesloten of een andere overeenkomst wil aangaan. En “koper” verwijst ook specifiek naar de persoon of entiteit die de opdracht heeft gegeven en voor wiens kosten de goederen zullen worden geleverd.
 3. Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen toegestaan ​​indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien de koper ook naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn deze algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk niet van toepassing en worden deze uitdrukkelijk uitgesloten. Dit is anders indien en voor zover de relevantie van de algemene voorwaarden van de koper niet in strijd is met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Als er echter conflicten zijn, zijn alleen onze algemene voorwaarden van toepassing. Elke andersluidende clausule in de algemene voorwaarden van de koper heeft geen invloed op het bovenstaande.
 5. De term “levering of levering van goederen” in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verwijst naar de uitvoering van diensten en arbeid van welke aard dan ook.
 6. Als deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeeltelijk niet bindend of ongeldig zijn, blijven beide partijen gebonden voor het resterende deel van deze voorwaarden. De verkoper heeft in dat geval het recht om het ongeldige of niet-bindende deel te vervangen door geldige en bindende bepalingen die, gezien de inhoud en de omvang van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomen met van het ongeldige of niet bindende deel.
 7. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geldig.

Artikel 2. Aanbod

Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij specifiek in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een offerte zonder aanvaardingstermijn is derhalve geenszins bindend. Elke bestelling die we hebben gekregen, wordt gezien als een aanbieding, die wordt geacht te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging van ons, d.w.z. een orderbevestiging die is onderworpen aan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer wij een schriftelijk aan ons gegeven bestelling aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de orderbevestiging wordt verzonden.
 2. De koper is gebonden aan zijn bestelling. Een verklaring van de koper dat hij de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende een periode van 7 dagen, kan daarom niet voorkomen dat de bestelling wordt gesloten op basis van de oorspronkelijke bestelling, indien we de bestelling binnen deze periode van 7 dagen nog steeds accepteren en/of bevestigen.
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt beschouwd als een volledige en waarheidsgetrouwe weergave van de inhoud van het gesloten contract. De koper wordt geacht in te stemmen met de inhoud van deze orderbevestiging, tenzij hij binnen een periode van 7 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk aangeeft dat hij het niet eens is.
 4. Eventuele aanvullende overeenkomsten en / of beloften gemaakt en / of gesloten door onze werknemers of namens ons en / of gemaakt door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, zijn alleen bindend als deze overeenkomsten en / of beloften schriftelijk zijn bevestigd door een geautoriseerde manager van ons bedrijf.
 5. Als een persoon een contract sluit voor of voor rekening van een andere persoon, geeft hij aan dat hij daartoe bevoegd is. Deze persoon is, net als de andere persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief btw, wettelijke heffingen en vracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen in de offertes, overeenkomsten en orderbevestigingen zijn gebaseerd op de huidige kostenfactoren, zoals wisselkoersen, fabrikantprijzen, prijzen van grondstoffen en materialen, lonen en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van de overheid op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.
 3. Wij behouden ons het recht voor om elke verhoging van een of meer van deze kostenfactoren door te berekenen aan de koper, indien deze kosten zijn gestegen na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, maar vóór de datum van levering.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. De leveringstermijnen beginnen op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten, op voorwaarde dat we over alle informatie beschikken die nodig is voor de uitvoering van de bestelling. De leveringstermijnen worden nooit als een uiterste datum beschouwd, maar slechts als indicatie van de leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een individuele overeenkomst. Wij moeten in dat geval schriftelijk in gebreke worden gesteld indien de levering niet binnen de aangegeven termijn plaatsvindt.
 2. Tenzij in de orderbevestiging anders is vermeld, vindt de levering van de goederen vanuit het magazijn van onze leverancier plaats. Het transport van de goederen door een expediteur is voor rekening van de kopers.
 3. Indien de koper om een ​​andere levering vraagt ​​dan normaal is geregeld, hebben wij het recht om de koper extra kosten te factureren die het gevolg zijn van deze regeling.
 4. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben we het recht om elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 5. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de verkoper gemakkelijk toegang heeft tot het afleveradres. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het afleveradres op de geplande datum ontoegankelijk is, moet de koper de verkoper hiervan tijdig op de hoogte brengen vóór de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor de leveringen uit te stellen of aan te passen als blijkt dat het afleveradres niet gemakkelijk toegankelijk is. Eventuele extra kosten die de verkoper voor deze bijzondere omstandigheden maakt, zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6. Reclame door de koper

 1. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan ons heeft verstrekt. De koper moet rekening houden met de gebruikelijke foutmarge en kleine aanpassingen van de door ons geleverde goederen vermeld in de bestelling, of de bijbehorende documentatie, in overeenstemming met artikel 2 lid 2, met betrekking tot de door ons verstrekte gegevens, metingen, kleurbehoud etc. In het bijzonder zijn de afwijkingen van toepassing op de hoeveelheid vermeld in de overeenkomst; de koper moet hier ook rekening houden met de gebruikelijke marges. De door ons geleverde goederen kunnen afwijken van de beschrijving in de bestelling indien en voor zover het kleine maatverschillen, verschillen in hoeveelheid en kleine aanpassingen en verbeteringen betreft.
 2. Klachten van de koper met betrekking tot zaken waarbij de fout duidelijk zichtbaar is, moeten door de koper binnen 5 dagen na levering of binnen 5 dagen na de factuurdatum onder de aandacht van de koper worden gebracht als de goederen niet bij de koper konden worden afgeleverd . Dit moet gebeuren per aangetekende brief, waarin een duidelijke en nauwkeurige beschrijving wordt gegeven van de aard van de klacht en het factuurnummer met betrekking tot de goederen in kwestie. De koper moet een zorgvuldige, volledige en tijdige inspectie uitvoeren.
 3. Fouten die niet duidelijk zichtbaar waren op de datum van levering, noch zichtbaar worden na een zorgvuldige en tijdige inspectie, moeten door de koper worden gemeld binnen 5 dagen nadat deze fouten zijn vastgesteld, op de manier die hierboven in sectie 2 is vermeld.
 4. Elk recht voor vorderingen van de koper op ons met betrekking tot de fouten van de door ons geleverde goederen wordt nietig indien:
  1. we niet op de hoogte werden gebracht binnen de periode vermeld in sectie 2 en sectie 3 hierboven en / of niet op de door ons aangegeven wijze werden gemeld;
  2. de koper verleent geen / onvoldoende medewerking aan het onderzoek naar de geldigheid van de klachten;
  3. de koper de goederen niet correct heeft geplaatst, behandeld, gebruikt, opgeslagen of onderhouden of heeft gebruikt onder omstandigheden of voor andere doeleinden dan het door ons opgegeven doel;
  4. de goederen worden nog steeds gebruikt op de manier die tot de klacht van de koper heeft geleid;
  5. de in het individuele contract vermelde garantieperiode is verstreken of, als een dergelijke periode ontbreekt, wij op de hoogte worden gebracht van de klachten nadat meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds de datum van levering.
 5. Alle geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de door ons geleverde goederen worden via onze leverancier door een gerenommeerd bedrijf rechtsgeldig beslecht.
 6. Indien hiertegen binnen de aangegeven periode bezwaar wordt gemaakt, blijft de koper verplicht de gekochte goederen af ​​te nemen en te betalen. Als de koper de defecte goederen wenst te retourneren, moet dit gebeuren door eerst de schriftelijke toestemming van de verkoper te verkrijgen en vervolgens de goederen, op kosten van de verkoper, in hun originele verpakking op de door de verkoper aangegeven wijze te verzenden.
 7. Bezwaar maken moet altijd gebeuren voordat de goederen worden verwerkt of gesneden. Als de goederen al geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of gesneden, vervalt het recht om bezwaar te maken en worden de goederen geacht te zijn aanvaard.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Alleen als de garantieverplichtingen niet door derden, zoals fabrikanten, zijn gedragen, heeft de koper recht op garantie. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot fouten die worden veroorzaakt door fabricagefouten.
 2. In geval van reclamatie en indien de claim met betrekking tot de kwaliteit wordt onderbouwd en de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, leidt dit naar eigen goeddunken slechts tot een van de volgende opties:
  1. (gratis) reparatie van de fouten;
  2. levering van vervangende goederen of onderdelen, na ontvangst van de defecte goederen of onderdelen;
  3. terugbetaling van de ontvangen aankoopprijs / creditfactuur voor de factuur die naar de koper is verzonden met een annulering van de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst;
  4. compensatie in een andere vorm dan hierboven vermeld, nader te bepalen in overleg met de koper.
 3. Indien de koper reparaties of aanpassingen aan de goederen heeft uitgevoerd zonder eerst schriftelijke toestemming van de verkoper te hebben verkregen, worden alle garantieverplichtingen nietig.
 4. Behalve alle verplichtingen met betrekking tot het bovenstaande, zijn we nooit aansprakelijk voor schade aan de koper en andere partijen, tenzij het gaat om grove schuld of schuld van onze kant (wettelijk bewezen door de persoon die ons aansprakelijk stelt), de gekochte goederen moeten dan binnen de afgesproken periode worden opgehaald. We zijn nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winst onder welke naam dan ook, schade als gevolg van stilstand, geleden door de opdrachtgever, hun onderdanen of een derde die namens hen werkt, door de volledige of gedeeltelijke (her) levering van goederen, vertraagde of onjuiste levering, of de levering helemaal niet, of door de goederen zelf.
 5. De koper heeft geen recht op teruggave van de goederen waarvoor geen gemotiveerde terugvordering is voorzien. Mocht dit echter toch gebeuren, dan zijn alle kosten met betrekking tot het terugzenden van de goederen voor rekening van de koper. We zijn in een dergelijk geval vrij om de goederen van de koper op te slaan op een plek van een derde voor rekening en risico van de koper.
 6. De koper vrijwaart ons voor alle vorderingen die derden kunnen doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, voor zover het niet in strijd is met de wetgeving dat de schade en kosten die voortvloeien uit deze daaruit voortvloeiende vorderingen voor rekening van de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en garantie

 1. Door ons geleverde goederen zijn eigendom van ons tot het moment waarop we de volledige betaling van de koper ontvangen van alles wat ons verschuldigd is met betrekking tot, gekoppeld aan of resulterend uit de door ons geleverde goederen. Indien wij dit noodzakelijk achten, behouden wij ons het recht voor om garantie te vragen aan de koper met betrekking tot zijn verplichtingen.
 2. De koper is niet gerechtigd om goederen die niet in pand zijn gegeven te gebruiken of om het pandrecht toe te passen zonder eigendom of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde.
 3. Niettegenstaande hetgeen hierboven in dit artikel is vermeld, is het de koper toegestaan ​​goederen aan derden te verkopen, maar alleen als onderdeel van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als zodanig moet de koper ons direct het geld betalen dat hij uit de verkoop heeft verkregen, of, indien niet contant is betaald, de ontvangen vordering onmiddellijk aan ons overdragen.
 4. Indien ten gevolge van de aanpassing of verwerking door de koper ons eigendomsrecht op de door ons geleverde goederen verloren gaat, moet de koper onmiddellijk een retentierecht op de goederen plaatsen als gevolg van de aanpassing en de verwerking van de goederen.
 5. We hebben te allen tijde het recht om de goederen terug te halen die zich op het terrein van de koper of van een derde bevinden, maar nog steeds ons eigendom zijn, als we redelijkerwijs kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het bovenstaande heeft geen invloed op onze algemene wettelijke rechten: in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding van de koper te vorderen na terugvordering van de goederen.
 6. De koper is verplicht zich te verzekeren tegen het risico van brand en diefstal met betrekking tot de onbetaalde goederen tegen de verkoopwaarde en om op ons verzoek het bewijs van deze verzekering te leveren.
 7. De door de verkoper geleverde goederen die deel uitmaken van het eerste deel van dit artikel op grond van het eigendomsvoorbehoud, mogen alleen worden doorverkocht als onderdeel van de normale bedrijfsvoering en mogen nooit als valuta worden gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, via Ideal of door geld over te maken op een door ons aangewezen bankrekening, in het laatste geval – bij de eerste twee (2) bestellingen – voorafgaand aan levering van de geleverde goederen, daarna onmiddellijk na levering van de geleverde goederen, maar niet later dan zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro wordt de datum van creditering zoals vermeld op ons bankafschrift beschouwd als de datum van betaling.
 2. Indien de koper de (volledige) betaling niet tijdig verricht, wordt hij zonder ingebrekestelling in verzuim gesteld. Als zodanig hebben wij het recht, indien en voor zover er voldoende samenhang bestaat met het verzuim van de koper, al onze overeenkomsten met de koper uit te stellen, niettegenstaande onze rechten die voortvloeien uit gewoonterecht.
 3. Wij hebben ook het recht om een vooruitbetaling of een garantie te vragen voor de tijdige betaling van de nog te leveren goederen. We hebben ook het recht om de overeenkomst te annuleren zonder juridische tussenkomst, waarbij de koper nog steeds verplicht is de geleverde goederen te retourneren, niettegenstaande ons recht om schadevergoeding te vorderen. Als de koper in gebreke blijft met een tijdige betaling, betaalt hij ons of de kredietverzekeraar van de verkoper, zonder verdere kennisgeving van onze kant, een maandelijkse wettelijke rente van 2% vanaf de uiterste datum tot de datum van de volledige betaling is ontvangen, berekent over het onbetaalde bedrag, waarbij de rente onmiddellijk opeisbaar is zonder verder bewijs van verzuim.
 4. Alle kosten voor het incasseren van de gefactureerde bedragen, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de koper (schuldenaar). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 exclusief btw. Bovendien zijn alle negatieve gevolgen van wisselkoersverlies of andere verliezen als gevolg van de late betaling of niet-betaling voor rekening van de koper, zelfs als de koper tijdig aan zijn betalingsverplichtingen had voldaan zoals vermeld in de wetgeving van het land van de koper, maar omstandigheden en maatregelen die buiten hun macht lagen, ervoor zorgden dat de overdracht zodanig werd uitgevoerd dat dit negatieve gevolgen voor ons had.
 5. Betalingen worden ingevolge artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek eerst in mindering gebracht op de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens op de rente en tenslotte in mindering gebracht op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Als de financiële positie van de koper aanzienlijk verslechtert nadat de overeenkomst is gesloten, maar vóór de levering van de goederen, hebben we het recht op volledige of gedeeltelijke annulering van verdere uitvoering van de overeenkomst, of om een ​​wijziging van de betalingsvoorwaarden.
 7. De verkoper kan zijn vorderingen die voortvloeien uit alle transacties overdragen aan een door hem gekozen kredietverzekeraar.

Artikel 10. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze macht van dien aard dat handhaving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht, d.w.z. niet-toerekenbare tekortkomingen in het naleven van de overeenkomst. Overmacht omvat: oorlog, rellen en elke vorm van vijandigheid, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, tekorten of gebrek aan grondstoffen, vertragingen of het ontbreken van transportmiddelen, storingen in ons bedrijf en / of onze leveranciers, import en exportbeperkingen of embargo’s, beperkingen veroorzaakt door maatregelen, wetgeving of besluiten van de overheid op internationaal, nationaal of regionaal niveau. Als we door overmacht geen voldoende of tijdige volledige of gedeeltelijke levering van de goederen kunnen leveren, hebben we het recht om het deel van de overeenkomst dat op dat moment niet is uitgevoerd, te beschouwen als geannuleerd of om de bestelling uit te stellen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Alleen Nederlands recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen, is van toepassing op onze offertes en de overeenkomsten die we hebben gesloten. 

Artikel 12. Regeling van geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook, in verband met of voortvloeiend uit de overeenkomsten die wij hebben gesloten en de leveringen door ons moeten worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Nederland.